“Semalt” mazmuny gyrmak üçin iň ajaýyp Wordpress plaginlerini paýlaşýar

Gyrylan mazmun näme? Gyryjy sahypa, dürli web sahypalaryndan mazmuny göçürýän web sahypasy, gyrylan mazmun bolsa internetden ýygnalan we talaplaryňyza laýyklykda çykarylýan mazmun (tekst, wideo ýa-da suratlar). Gyrylan mazmun, adatça mahabat we ulanyjy maglumatlaryny satmak arkaly girdeji döretmek maksady bilen aýnalanýar.

Gyryjy web sahypalary dürli görnüşlerde bolýar we bahalaryň jemlenmeginden söwda saýtlaryna çenli. “Google”, “Bing” we “Yahoo” internetden mazmun ýygnamak, ony öz maglumat bazalarynda saklamak we gyrylan mazmuny öz ulanyjylaryna hödürlemek üçin dürli gyryjylary, botlary we möýleri ulanýarlar. Bu ýerde döwülen mazmuny rahat almak üçin iň oňat Wordpress pluginlerini ara alyp maslahatlaşdyk.

1. WP web skraperi:

WP Web Scraper ähli WordPress saýtlary we bloglary bilen utgaşýar we ilkinji nobatda internetden maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar. Bu plugin, islendik sahypadan hakyky wagtda maglumatlary görkezmek üçin hem ulanylýar we gyrylan mazmuny öz sahypalaryňyzda, ýazgylaryňyzda ýa-da gapdal paneliňizde ulanyp bilersiňiz. WB Web Scraper ilki bilen peýdaly mazmuny kesgitleýär, ýygnaýar we talaplaryňyza görä döwýär. Bu plagini real wagt paýnamalary, futbol we kriket ballary we jemgyýetçilik ýerlerinden umumy mazmun goşmak üçin ulanyp bilersiňiz. XPath, Regex we CSS Selector ýaly mazmuny soramagyň dürli usullaryny goldaýar.

2. Sahypa ýazdyryň:

WordPress-iň dünýädäki müňlerçe ulanyjy tarapyndan ulanylýan iň oňat we meşhur mazmun dolandyryş ulgamydygyny bilýäris. Gyrylan mazmuny gözleýän bolsaňyz, Saklamak-Saýt size dogry WordPress plaginidir. Hundredsüzlerçe plugin bar, ýöne bu mugt elýeterlidir we web mazmunyňyzy has gowy tertipleşdirmäge kömek edýär. Islendik web sahypasyndaky maglumatlary gyrmak üçin ulanylýan gysga kod bilen üpjün edýär. Web döwmek amalyny awtomatlaşdyryp bilersiňiz we islän sahypaňyzdan maglumat alyp bilersiňiz.

3. WP Scraper Pro:

WP Scraper Pro, 1000 sahypany bir wagtyň özünde web sahypalaryndan aýyrmaga mümkinçilik berýär we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Iň oňat we iň ajaýyp WordPress pluginlerinden biridir we ulanyjy üçin amatly, wizual interfeýs arkaly gyrylan mazmuny almaga kömek edýär. URL gözlegçisi bilen gelýär we web mazmunyňyzy dogry we çalt tizlikde görkezmäge mümkinçilik berýär. Makalalary köp sanly saýtdan saýlap bilersiňiz we talaplaryňyza görä birbada ýa-da ýeke-ýekeden gyryp bilersiňiz. WP Scraper Pro öňünden saýlanan funksiýa esasynda her web sahypasyndaky bellikleri, atlary, suratlary we kategoriýalary awtomatlaşdyrýar. Käbir oňat wariantlary baglanyşyklary aýyrmak, çeşme baglanyşygyny we HTML elementlerini goşmak.

4. WP gyryjy:

Iň soňkusy, iň azyndan, WP Scraper gyrylan mazmuny almak üçin iň oňat we iň güýçli WordPress plaginlerinden biridir. Ulanmak aňsat we hiç wagt ajaýyp we özüne çekiji ýazgylary we sahypalary döretmäge kömek edýär. Bu pluginiň iň soňky wersiýasy wizual interfeýs bilen üpjün edilýär we web mazmunyny çaltlyk bilen saýlamaga kömek edýär. Mundan başga-da, bu plagini ulanmak üçin tehniki bilimleriňiz bolmaly ýa-da programmirleme dillerini öwrenmeli dälsiňiz. Suratlar öz maglumatlar bazasynda ýa-da öňünden kesgitlenen media kitaphanasynda saklanýar. Diňe URL girmeli we web mazmunyny ele almaly.

mass gmail